Kristali Uvod / Crystals Intro

0ad0c6d62ceb53d1_32076141683_7617439d00_o

Read this article in English

Kristali Uvod

Kristali su jedan od mnogobrojnih darova naše majke Zemlje. Naša planeta je prepuna različitih vrsta kamenja svih boja i formi, koji već na svom hemijskom nivou grade savšene hemijske rešetke, a pritom svaki od njih krije svoju magiju u sebi. Dosta ih je očaravajuće na prvi pogled, dok neki svoju pravu prirodu čuvaju samo za one koji im se posvete. Kristali imaju sposobnost da leče, zaštite, transformišu, manifestuju, da nas povežu sa božanstvenim i još mnogo toga.

Moć koju kristali imaju nije nikava new age stvar, njihove sposobnosti su ljudima odavno već poznate, a najranije zapise o kristalima i njihovim energijama možemo već pronaći u samoj Bibliji. Takođe možemo da vidimo korišćenje kristala u antičkim civilizacijama kao što su Egipat, Grčka, Rimsko Carstvo, Mesopotamija… Kristali su uglavnom u svojoj osnovi SiO2 što je oko 80% naše zemlje. U osnovi kristala koji nastaju u prirodi je Kvarc iliti Gorski kristal. Naučno je dokazano njegovo lekovito dejstvo i prenošenje njegove energije i elektriciteta. Malo ljudi je svesno, ali svi naši elektronski uređaji u sebi sadrže kvarc koji prenosi energiju.

Kako je u našem univerzumu sve vibracija i energija, upravo su to i kristali. Kristali jednostavno vibriraju energiju visoke frekvencije koja može da nam pomogne i olakša na mnogo nivoa. Svaki kamen ima svoje određene sposobnosti to jest energiju koju sadrži. Neki imaju energiju zaštite od negativnih uticaja i najbolji su u tom polju, dok drugi mogu da sadrže energiju obilja i mogu da nam pomognu u manifestaciji obilja i novca u našem životu. Prosto kristali mogu u naše telo i život da dovedu nove energije, neke da izbalansiraju, a one štetne da uklone i zamene pozitivnom energijom.

Kristali imaju sposobnost sa svojom suptilnom energijom da nas izleče, i to na više nivoa, a ne samo na fizičkom. Odlični su za isceljenje tela, emocija, duše, programa, uverenja… Prosto kristali emituju energiju u osnovnom obliku koja nam je potrebna. Jer svi mi treba da budemo zdravi i izbalansirani, ali današnji način života ume jednostavno da nas izbaci iz ravnoteže. Sa kristalima možemo da primimo upravo to što nam “nedostaje” i da se vratimo u balans i prosto sebi olakšamo putovanje. Danas kristale možemo naći u raznovrsnim oblicima od nakita koji se korstio i u davnim danima, obrađenim, neobrađenim, pa čak i u geodama i klasterima izvornim oblicima koji se nalaze duboko u zemlji koji nastaju pod velikim pritiscima. Takođe oni mogu da nam pomognu da poboljšamo svoje energetsko stanje u našim energetskim centrima – čakrama. Svaki kristal rezonuje sa određenim čakrama i najbolji je za takvu vrstu energije, što ne znači da ne radi i na drugim centrima.

Kristali pamte energiju. Naučno je dokazano je korišćenjem lasera moguće utisnuti informacije na molekule kvarca, tako da se modifikuje struktura i zapišu informacije pri čemu je procena da kvarc može milion godina da čuva podatke. Pošto kristalima treba milioni godina da nastanu, to znači da kristali nose u sebi energiju staru milione godina. Moramo svi da se složimo da je to sigurno jedna ogromna, pa čak  možda i nezamisliva energija. A mi ljudi imamo sposobnost da “programiramo” kristale da transmituju energiju kakva nam je potrebna, da li za ozdravljenje ili da privlačimo novac, sve zavisi od ličnih potreba koje su ograničene samo našom maštom.

27a7ac0adb3f8cbc0a41f08fd43177d7

Kristali mogu da budu od ličnih do prostornih, samo je pitanje na šta je usmerena energija. Kristale treba čuvati u kutiji, ili crnoj tkanini da kada ih ne koristimo ne upijaju negativnu energiju. Pošto mogu da upiju energiju koja im je nepotrebna trebalo bi ih čistiti i ponovo napuniti energijom da nastave da funkcionišu kao u svom izvornom stanju. Kao što treba i nama kupanje i spavanje tako kristali se uglavnom čište tamjanom, vodom, zemljom, solju…a mogu da se napune i osnaže zemljom, suncem, mesečinom, zapravo dobri su svi prirodni izvori energije. Kako kristali, tako se i mi punimo energijom same prirode, koje ima u obilju, i svima nam je data na korišćenje. Neke određene vrste kristala ne smeju na sunce jer gube boju, dok drugi na primer ne smeju da dođu u kontakt sa vodom, jer mogu da se ošete na neki način.

Kristali imaju moć da ubrzaju ozdravljenje, poboljšaju raspoloženje, pojačaju radost i lepotu i da zaštite one koji ih nose. Ponovo se vraćamo prirodi, sve više verujući u njenu moć isceljenja, kreativnosti i ravnoteže.

U narednim postovima više o nekim pojedinačnim kristalima….

Crystals Intro

Crystals are one of many gifts of our mother Earth. Our planet is filled with different kinds of gemstones appearing in all kinds of colors and shapes which form perfect crystal lattice on a chemical level, all the while carrying their own magic inside. Many of them are charming at first glance, while some show their true nature only to those who look closely. Crystals are able to heal, protect, transform, manifest, connect us to the divine and much more.

The power that crystals have isn’t a new age thing. Their abilities have been known to people for a very long time with earliest written records on crystals and their energies found in the Bible. Crystals were also used in ancient civilizations such as Egypt, Greece, Roman Empire, Mesopotamia… In their base, crystals are mainly SiO2 which is what makes up around 80% of our planet. The base of most crystals found in nature is Quartz crystal. Its healing properties are scientifically proven, as well as that Quartz is able to conduct energy and electricity. Few people are aware, but all of our electronic devices contain quartz that serves as an energy conductor.

As we know, everything in the universe is energy and vibration, and so are crystals. Crystals simply vibrate a high frequency energy that can aid us and make things easier in many ways. Every crystal has its own specific properties and abilities – the energy it contains. Some carry energy that’s protective against negative influences and that’s what they are best used for, while others could carry an energy of abundance which helps manifest prosperity and money in our lives. Simply put, crystals can bring into our body and life new energies, balance others, and remove or transform negative energy into positive.

Crystals have the ability to heal us on physical as well as other levels, by the means of their subtle energy. They are amazing at healing physical body, emotions, soul, programs, beliefs… Quite simply, crystals emit energy that we need in its primary form. All of us should be healthy and well balanced, but today’s way of life can easily throw us off balance. Using crystals we open ourselves to receiving exactly what we are missing, helping us return to a balanced state and making our life journey easier. Today, we can find crystals in all shapes, starting with jewelry that has been used from the ancient times, through polished stones, unpolished or raw crystals, and all the way to geodes and clusters – natural shapes that are found deep in the ground, formed due to heavy pressure. Crystals can also help us improve the state of our energy centers – chakras. Each crystal resonates with a particular chakra and works best for that kind of energy, which doesn’t mean it can’t work with other energy centers.

Crystals remember energy. It is scientifically proven that it is possible to imprint information onto the molecules of quartz using a special laser, modifying its structure in the process and keeping this information in the crystal for an estimate of a million years. Knowing that crystals need millions of years to form, this means that crystals carry energy old millions of years.  We all have to agree that that is surely an enormous, unimaginable energy. We humans have the ability to “program” crystals so that they transmit energy that we need, for healing or attracting money or something else, it all depends on our personal needs that are limited only by our imagination.

27a7ac0adb3f8cbc0a41f08fd43177d7

Crystals can be for personal use or for spaces, it depends on where the energy is directed. They should be kept in a box, or wrapped in a black cloth in order to prevent them from absorbing negative energy when not in use. Since they can collect energy they don’t need, they should be cleansed and recharged enabling them to function normally. The same way that we need bathing and sleeping, crystals need cleansing with incense, water, soil, salt… and can be charged and strengthened with sunlight, moonlight, soil – actually any natural source of energy is appropriate. Just as crystals can, we can charge our own batteries as well using nature, which is abundant and free for anyone to use. Some specific types of crystals should not be exposed to the Sun, as it makes them fade, while others, for example, shouldn’t get in touch with water, as it can damage them in some way.

Crystals have the power to accelerate healing, improve mood, increase joy and beauty and protect those who carry them. We come back to nature once again, believing more and more in its power of balance, creativity and healing.

Coming up are more detailed posts about specific crystals…

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s