Leto (Letnja Dugodnevnica) / Summer (Summer Solstice)

summer

Read this article in English

Letnja Dugodnevnica

Kao i svake godine isto vreme isto mesto, počinje godišnje doba Leta. 20/21/22 Juna, kao što mnogi već znaju, je najduži dan u godini, ili dugodnevnica. Ja želim da priđem sa jedne druge strane samom letu, i to one energetske i psihološke, i prosto ću se truditi da to uradim na najbolji mogući način.

Ljudi slave Sunce i početak leta možda od samog početka nastajanja civilizacije. Praznike posvećene našoj svemoćnoj zvezdi možemo da vidimo u Mesopotamiji, kod Maja, u Egiptu… Upravo je i sada Sunce na najvišoj tački na nebu i prosto će sijati najduže u godini. Pagani takođe imaju svoj praznik gde proslavljaju ovaj dan i zovu ga Litha. I dan danas oko Stonehenge-a se okuplja hiljadu ljudi da dočeka prve zrake sunca i proslave praznik. Čak je i sam veliki Šekspir opisao ovaj praznik u svom delu “San letnje noći”.
Kako sam već napomenuo, ovo je praznik Sunca, toplote, osvetljenja, života, sijanja i same vatre. Sunce nam svima daruje život, i bez njega ne bismo ni postojali. Vatrena energija nas grli i unosi sreću i smisao svemu sa čime dođe u kontakt. Sama vatra je element koji predstavlja čistu energiju i strasti, a takođe ima moći da nas napuni energijom, pročisti i transformiše neke nepotrebne stvari u nama, ali i da kreira nešto novo. Tako bi trebalo sada i mi da iskoristimo ovu energiju koja će biti u vazduhu, prvenstveno da se pročistimo. Uvek možemo da počnemo od samog fizičkog čišćenja, što sebe, tako i prostora u kojem obitavamo. Pored toga pokušajmo da budemo topli, srdačni i poput čiste svetlosti tako da pročistimo i one tame u našim životima kojima sada nije mesto u nama i našim srcima. Naravno transformacija treba prvo da krene od nas samih pa ka drugima. Osvetlimo sve ono što smo dugo zamračivali, možda kada pogledamo to iz perspektive čistog svetla odjednom ne bude više tako tamno i mračno. Budite svetlo, možda je najbolje da ovaj dan kada je dan najduži proslavimo tako što ćemo mi sami biti svetlo prvenstveno sami sebi, a onda i drugima. Zapitajte koliko se već dugo niste osetili entuzijastično, srećno i poletno? Možda je ovo baš sada vaš trenutak, pa makar i mali korak je dovoljan barem nešto drugačije da se uradi. Osetite opet toplotu i strast u sebi. Izađite napolje, upijte zrake, napravite piknik, naslikajte sliku, plešite i pevajte, samo probudite onaj osećaj radosti u vama. Ljudi su davnih dana na ovaj praznik plesali goli oko vatre, preskakali istu i slavili život. Naravno danas se to radi u manjini, ali gde je taj osećaj toplote, varnica i trenuci gde je samo dobar osećaj i živost bitna.

kyaw-tun-340025-unsplash

Voleo bih makar jednu osobu da podstaknem da na jedan dan počne da makar malo kreira svoj život, da unese nove varnice. Očistimo se, napunimo kadu, pustimo muziku dok se kupamo, isključimo se iz sveta tehnologije, izađimo napolje i udahnimo vazduh. Energija koja na ovaj dan kruži je puna života i trenutno je na svom vrhuncu. Kako će sunce jako sijati na nebu, tako sunce sreće i radosti treba stalno da sija u nama. Probajmo da pustimo neke ciljeve koje jurimo i kojima težimo, probajte da se na trenutak opustite i da samo postojite i uživate u svemu što vas okružuje i prepustite se energiji majke prirode da vas ispuni. Naravno da su novac i posao bitni, ali ne zaboravite i da bolesti dolaze od preteranog stresa, tako da svi moramo da dopustimo sebi svakog dana da imamo makar malo vremena kada sijamo i nemamo svoje crne oblake oko sebe. Svi smo mi savršeni i jedinstveni na svoj način. Savršeni u svom nesavršenstvu, ali upravo to nesavršeno nas čini individuom, da svako ima svoju nijansu po kojoj može da se prepozna u svakom trenutku.

Samo ću još reći da želim svima prelepo leto, da budu na suncu, da sijaju puni ljubavi, sreće i zdravlja. Sledeće nedelje ću obraditi energije koje će nas pratiti ovog leta, da možemo da ih prepoznamo u budućnosti radi lakšeg inteligentnog “suočavanja” sa njima kako bi mogli više vremena da posvetimo sebi i svojoj sreći.

Summer Solstice

Same time, same place every year marks the beginning of the Summer season. 20/21/22 June, as many of you already know, is the longest day of the year rather known as Summer Solstice. I want to approach Summer from a different perspective – from a standpoint of energy and psychology, and I will simply try to do it in the best way possible.

People have been celebrating Sun and the beginning of Summer perhaps since the very emergence of civilization. Holidays dedicated to our almighty star can be found in Mesopotamia, in the civilization of Maya, in Egypt… Right now, Sun is at its zenith and will simply shine the longest in the year. Pagans also have their own holiday to celebrate this day and they call it Litha. Even today, thousands of people gather around Stonehenge, waiting for the first rays of sunshine to celebrate this holiday. Even the great Shakespeare himself described this day in his piece called “A Midsummer Night’s Dream”.
As I already mentioned, this is a celebration of the Sun, of warmth, luminosity, life, glow and fire itself. Sun gifts us all with life and without it we wouldn’t even exist. Fiery energy embraces us and brings happiness and meaning to everything it touches. Fire is an element that represents pure energy and passions, with the power to charge us, cleanse and transform some unnecessary things inside of us, but also to create something new. This is exactly the way we should now use this energy that will be dominating the atmosphere, primarily to cleanse ourselves. We can always start with physical cleansing of ourselves but also of the space we hang out in. Besides that, let’s try to be warm, cordial and like pure light personified to cleanse the darkness that has no place in our lives nor our hearts. Of course, transformation has to start within first, and then onto others. Let’s illuminate everything we kept in the dark for a while. Maybe when we see it with the eyes of pure light it stops being so dark and gloomy. Embody the light – maybe the best way to celebrate the longest day of the year is by becoming the light primarily for ourselves, as well as others. Ask yourself, how long did it pass since you last felt enthusiastic, happy and eager? Maybe right now is your moment, even a small step of change could be enough. Feel the warmth and passion inside. Go outside, absorb the rays, have a picnic, paint a picture, sing and dance, do whatever just to wake up the feeling of joy inside of yourself. In ancient times, people would celebrate this day by dancing naked around a bonfire, jumping over it and just honoring life. Of course, today this is done in minority, in that feeling of warmth, sparks and moments where just the good feeling and high spirits matter.

kyaw-tun-340025-unsplash

I would love to inspire at least one person to start being the creator of their own life and introduce some new sparks for even just a day. Let’s cleanse ourselves, fill up a bathtub, play some music while we bathe, disconnect from the world of technology, go out and breathe some fresh air. Energy circling around on this day is full of life and is at its apex. Just like the Sun is shining bright in the sky, our inner sun of happiness and joy should always be radiating. Let’s try to let go of some goals we’re chasing and striving for, try even for a moment to relax and just exist and enjoy in everything that surrounds you, surrender to the energy of mother nature and let it fill you up. It’s a no brainer that money and work are important, but do not forget that sickness also comes from too much stress, so we all have to allow ourselves every day a little time when we glow freely, without the murky clouds surrounding us. We are all perfect and unique in our own ways. Perfect in our imperfections, with exactly those imperfections making us unique, so everyone has their own shade and tone that makes them recognizable in any moment.

I will only say that I wish a wonderful Summer to everyone, spend it in the sun and glow full of love, happiness and health. Next week I will write about energies that will be present this summer, so we can recognize them easily in the future in order to intelligently face them and have more time to devote to ourselves and our happiness.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s