Ametist – Zaronite u dubine mira / Amethyst – Into the depths of peace

amethyst

Read this article in English

Ametist

 • Hemijsko jedinjenje: SiO2 i Fe
 • Mosova skala tvrdoće: 7
 • Nalazišta: Širom sveta
 • Čakra: Treće oko, Krunska čakra
 • Zodijački znak: Ribe, Vodolije
 • Planete: Jupiter, Neptun
 • Numerologija: 3
 • Odličan za: Optimizam, depresiju, fizički, emotivni i psihološki bol, insomniju, noćne more, geopatički stres, anksioznost, stres, endokrini sistem, zavisnost, metabolizam, hormonalne disbalanse, imunološki sistem, glavobolje, migrene, paranoju, šizofreniju, meditaciju, spiritualnost, pročišćavanje od toksina, sanjarenje, maštanje, vizualizaciju, praćenje snova, zaštitu našeg duha, bes, mržnju, krv, intuiciju, opuštenost, inspiraciju, povezivanje sa univerzumom…

Stari Rimljani su Ametist izuzetno vrednovali, skoro kao i sam dijamant, tako da je on imao ekstremno važno značenje u njihovim životima. Uvek su ga povezivali sa svojim bogom dubina i mora – Neptunom. Zato se i danas smatra da je najviše vezan za sve one koji su rođeni u Februaru i pod znakom Riba, jer njihov vladalac i jeste Neptun.

Sam kristali dolazi u više varijacija ljubičaste, od svetlih, providnih do jako tamnih i neprovidnih ljubičastih boja, takođe može da se pronađe sa različitim prošaranostima bele boje, tačnije kvarca, i sa različitim sitnim trunčicama. Sama boja ametista vlada sferama koje su vezane za misticizam, meditaciju i okultno, a takođe i Neptunu mogu da se pripišu iste osobine.

Reč kojom bih opisao ametist je definitivno dubina. Prvo, sam ametist ima sposobnost da smiri naše uzburkale emocije i da ih dovede na jedan unutrašnji mir, ali definitivno mnogo dublje od samog trenutnog smirenja. Njegova anti depresivna energija vraća smirenost u naš život i motiviše nas da krenemo opušteni u nove životne plovidbe. On nikako ne motiviše kao Citrin, koji donosi nenormalnu snagu, pozitivizam, i energiju, već je sam Ametist blaži, smireniji, harmoničniji i opušteniji, ali podjednako moćan i snažan.
Takođe kad god suviše zaronimo, i ne možemo da izađemo iz svojih misli, depresije, letargije ili smo se jednostavno zapetljali, ovaj kristal će blago da nas izvuče na površinu. Deluje kao meditacija na nas. Smiruje, vraća u prvobitno stanje, opušta i razjašnjava stvari.

Astrolozi i mističari Neptunu uvek pripisuju svet mašte, imaginacije i snova. Pa ako su česte oluje i košmari u vašim snovima, ili pak noću ne možete da priđete svetu snova zbog nesanice, ametist itekako pomaže da priđemo dubinama snova i mašte, da se opustimo i spavamo dobro i daleko od oluja, u nekom drugom, mirnom i spokojnom moru snova. To nikako nisu jedini snovi, možemo da spomenemo i snove na javi. Koliko puta nam je samo bilo potrebno da ostanemo mirni i da verujemo više u svoje snove. Sa ovim kristalom dobićemo osećaj mira i vere u život da možemo sve da ostvarimo, jer će ukloniti sve vrste prepreka, a pogotovo one koje najviše sami stavljamo svojim mislima. Kao što ste mogli da shvatite iz prethodne rečenice, deluje i zaštitnički i čuva našu dušu i auru, i svom svojom energijom daje osećaj smirenosti koji mislim da je svima potreban u ovom brzom i munjevitom vremenu.

Pošto Ametistu pripadaju sve beskonačne dubine i definitivno nema granice, odličan je za sve one koji se bave astrologijom, divinacijom, misticizmom, religijom, spiritualnošću, meditacijom, okultizmom… uvešće ih u dubine znanja i olakšati put, pa čak će i doneti to da možemo da uvidimo širu sliku i šablone ovog univerzuma. Pojačaće intuiciju, pa čak i kada se osećamo izgubljeno znaćemo kuda treba da krenemo dalje. Iako se ne bavimo ovakvim temama, korisno je za svakog čoveka da uvidi širu sliku nad bilo kojom situacijom u životu, i da preispita svoje dubine i iz kojih programa reagujemo, koji odbrambeni mehanizam koristimo, i naravno da povećamo svoju intuitivnost.
Osobe koje su dugo zaronile u sebe i izgubile su kontakt sa kosmosom, prirodom, bogom, božicom, u šta već god da verujete, ametist će povratiti tu ljubav, da vas podseti kako je to biti voljen od boga, pa čak i u trenucima kada ga krivite za sve što vam se dešava.
Svi oni koji žele da rade na sebi i da se izdižu kao duhovna bića i da teže ka samom izvoru, ametist je odličan za to, jer podstiče mir, intuiciju, uviđanje, i duboko razumevanje sebe i svega oko nas. Svako ko dođe u dodir sa ovim predivnim kristalom, sigurno neće biti više ista osoba.

Mnogi ljudi osećaj sa ametistom mogu da opišu kao stanje pijanstva, ali bez sužene svesti, već smo više hrabriji, smeliji, opušteniji, srećniji i mirniji. Kada smo kod alkohola, ametist ima sposobnost naše telo da čisti od različitih otrova kao što su toksini, hemikalije, alkohol, cigare, negativna energija, pa i da reguliše rad hormona u našem telu. Za sve oni koji su na bilo kakvom procesu odvikavanja i čišćenja, ovaj kristal itekako može da pomogne da se rešimo svega što nam ne treba i da dovedemo naše hormone u balans. Kako pobunjenim tinejdžerima ljudi često govore da smire hormone, i mi sami ćemo smanjiti lučenje adrenalina i kortizola, i pogledaćemo život mnogo lepše i dublje, sa verom i nadom u život i idejom da on treba svima nama da bude lep poput najlepšeg sna.

Budite oprezni, ametist ako se duži vremenski period izlaže direktno Suncu, počeće da bledi i da gubi svoju ljubičastu boju koja može da se pretvori u vrstu sive i providne.

Amethyst

 

 • Chemistry: SiO2 and Fe
 • Mohs Hardness Scale: 7
 • Source: All around the world
 • Chakras: Third eye, Crown chakra
 • Zodiac sign: Pisces, Aquarius
 • Planets: Jupiter, Neptune
 • Numerology: 3
 • Beneficial for: Optimism, depression, physical, emotional and psychological pain, insomnia, nightmares, geopathic stress, anxiety, stress, endocrine system, addiction, metabolism, hormonal imbalance, immune system, headaches, migraines, paranoia, schizophrenia, meditation, spirituality, detoxication, day dreaming, imagination, visualization, following your dreams, protection of your soul, anger, hatred, blood, intuition, relaxation, inspiration, connecting with the universe…

Ancient Romans valued Amethyst exceptionally highly, almost as a diamond, and it was extremely significant in their lives. They always connected Amethyst with their god of depths and seas – Neptune. This is why it is considered a birthstone, even today, for people born in February in the sign of Pisces, as Neptune is their natural ruler.

Amethyst comes in different shades of purple, from the very light, transparent ones to the very dark, opaque shades of purple. It can also be found with different white stripes, which are Quartz, and with various spots. The color of Amethysts governs spheres tied to mysticism, meditation and the occult, and those same areas can also be attributed to Neptune.

The word I use to describe Amethyst is definitely depth. Amethyst primarily has the ability to calm our volatile emotions down and bring them toward an inner peace, but definitely on a much deeper level than the temporary pacification. Its anti-depressing energy reintroduces calm into our lives and motivates us to embark on new life journeys in a relaxed manner. Amethyst doesn’t motivate like Citrine does which brings incredible strength, positivity and energy, because Amethyst is more gentle, harmonizing and relaxed, but just as powerful and strong.
Also, whenever we dive too deeply and can’t save ourselves from thoughts, depression, lethargy or we’re simply feeling stuck, this crystal will gently guide us toward surface. It has a meditative effect on us. It soothes us, brings us back to our primary state, relaxes and clears things up.

Astrologers and mystics always attribute imagination and dreams to Neptune. If storms and nightmares are frequent in your dreams, or if you can’t enter the world of dreams because of insomnia, Amethyst surely helps with that. It will aid you in entering the depths of dreams and imagination, to relax and sleep tight, far away from the storms, in some other, peaceful and serene sea of dreams. Those aren’t the only dreams, though, as it influences daydreaming as well. How many times did we just need to remain calm and believe in our dreams? With this crystal we will come to a place of peace and faith in life, a sense that we can achieve anything because it will remove any kind of blockages, especially the ones we create ourselves with our thoughts. As you could’ve realized from the previous sentence, Amethyst also has protective properties and it shields our soul and aura, bringing back the feeling of calm that I think is necessary to all of us in these quick and hasty times.

 

As Amethyst is credited with boundless depth and definitely has no limits, it is amazing for anyone interested in astrology, divination, mysticism, religion, spirituality, meditation, occultism… it will usher them into the depths of knowledge and ease the way, and it can even bring a wider perspective and patterns of this universe before your eyes. It empowers intuition, so even when we’re feeling lost, we will know which way to go. Even though we don’t talk much about this, it is useful for every person to see the bigger picture of any situation in life, to question our depths and which psychological programs cause our reactions, which defense mechanism we’re using, and of course, to increase our intuition.
People who have sank deep inside themselves and lost touch with cosmos, nature, god, goddess, or whatever it is that you believe in, Amethyst will revive that love, it will remind you what it’s like to be loved by god, even in the moments when you blame him/her for everything that’s going on.
Anyone who wishes to work on themselves and rise as spiritual beings, striving to the source itself, Amethyst is very beneficial, as it encourages peace, intuition, awareness, and deep understanding of yourself and everything that surrounds you. Anyone who comes in touch with this gorgeous crystal surely won’t be the same person afterward.

Many people describe the feel of Amethyst as a type of drunkenness, but without narrowed awareness, instead making us more courageous, bold, relaxed, happy and calm. Speaking of alcohol, Amethyst has the ability to cleanse our body from different kinds of poisons such as toxins, chemicals, alcohol, cigarettes, negative energy, even regulating hormones in the body. For everyone going through any type of rehab and cleansing, this crystal can certainly help get rid of anything we don’t need, and bring about hormonal balance. Just as people often tell rebellious teenagers to calm their hormones down, we will, too, reduce adrenaline and cortisol secretion, allowing us to look at life with much more depth and beauty, with hope and faith in life and an idea that it should be as beautiful as the most magnificent dream to all of us.

Be careful, if you expose Amethyst to direct sunlight for a prolonged period of time, it will start fading and losing its purple color that can transform into a shade of gray and transparent.

Advertisements

Author: sunandmoon

☉🌕I work with #astrology #tarotcards #spirituality I also write a spirituality/astrology blog☥ Contact me via DM☯ Astrolog i tarot čitač ☤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s